پالیسی های وزارت معادن و پترولیم

polices

 

 

افغانستان دارای منابع وسیع و سر شاری  هایدرو کاربن ها و  منرالها مانند نفت گاز،فلزات قیمتی و اساسی ، احجار قیمتی و نیمه قیمتی، عناصر نادره، منرالهای غیر فلزی و مواد ساختمانی میباشد. درحالیکه بالای منابع متذکره فعالیت های انکشافی تا حدی صورت گرفته است اما معلومات جیولوجیکی نشان میدهد که انکشاف فراتر این منابع ازلحاظ اقتصادی و تخنیکی امکان پذیر میباشد. انکشاف این صنعت  میتواند در عرصه رشد تولیدات  ناخالص ملی کشور ، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و همچنان در تهیه مواد سوختی و مواد اولیه برای صنایع، دستگاهای تولید انرژی و امور ساختمانی در بازار های داخلی و خارجی سهم بارز را ایفا نماید. بنآ ضروری پنداشته میشود که برای رشد، اداره و تنظیم سکتور معادن یک پالیسی جامع و کامل طرح گردد.

به تأسی از ماده نهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، منابع معدنی موجود درین کشور ملکیت خاص دولت بوده وصلاحیت جوازدهی فعالیت های اکتشافی و بهره برداری و تجدید ان ازوظایف وزارت معادن میباشد که در مطابقت با قانون معادن، مقرره معدنکاری وطرزالعمل های مربوطه  آن صادر میشود. 

به همین منظور برای نخستین بار وزارت معادن پالیسی ملی معدنکاری را برای رشد سکتور معادن با در نظرداشت حفاظت محیط زیست ، مصؤنیت اجتماع  و تشویق سکتور خصوصی طرح نموده است که قرار ذیل تقدیم میگردد:

 

  ضمایم  
- پالیسی ملی معادن دانلود فایل
- پالیسی اجتماعی در امور معادن  دانلود فایل
- پالیسی حفاظت محیط زیست در امور معادن  دانلود فایل
- پالیسی صحت و ایمنی کارگران  دانلود فایل
- پالیسی دسترسی به اطلاعات و معلومات جیولو جیکی دانلود فایل
- پالیسی ایمنی مواد منفجره دانلود فایل
- پالیسی کاز طبیعی فشرده  دانلود فایل
- پالیسی مواد رادیو اکتیف دانلود فایل
- پالیسی عناصر و فلزات نادره  دانلود فایل
- پالیسی منرالهای صنعتی  دانلود فایل
- پالیسی ملی ذغال سنگ  دانلود فایل
- پالیسی معدنکاری فلزات  دانلود فایل
- پالیسی معدنکاری کوجک  دانلود فایل
- پالیسی سمنت  دانلود فایل
- پالیسی سنگ های تزنینی  دانلود فایل
- پالیسی مواد ساختمانی  دانلود فایل
- پالیسی احجاز قیمتی و نمیه قیمتی  دانلود فایل