د وزارت پلانونه او راپورونه

  ضمایم  
- گزارش فعالیت ها و دست آوردهای سال مالی 1395 دانلود فایل
- گزارش ربع اول 1396 دانلود فایل
- عواید جمع آوری شده سال مالی 1396 دانلود فایل
- پلان کاری سال 1396 دانلود فایل
-  خلص گزارش پلان صد روز دوم وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- پلان صد روز دوم وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش پیرامون پیشرفت تعهدات مرتبط به پروزه های انکشافی دانلود فایل
- پلان سالانه مبارزه علیه فساد (ربع دوم 1395 الی ربع دوم 1396) دانلود فایل
- پلان عمل مبارزه علیه فاد اداری وزارت معادن و پترولیم سال مالی 1397 دانلود فایل
- گزارش سفر به همایش بین المللی تجارت و تبادل سرمایه گذاران - کانادا دانلود فایل
- پلان پیش بینی و تحقق عواید ربع اول و دوم سال 1397  دانلود فایل
- گزارش عواید تحقق یافته ربع سوم 1397 مرکز وزارت دانلود فایل
- گزارش عواید تحقق یافته ربع چهارم سال 1397 مرکز وزارت دانلود فایل
- گزارش عواید ربع اول سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
- گزارش عواید ربع دوم سال مالی 1398 وزارت معادن و پترولیم دانلود فایل
-  گزارش سالانه از تطبیق پلان سال مالی 1397 وزارت معادن و پترولیم  دانلود فایل