د کان روڼتیا (شفافیت) پورتال

پرتال شفافیت افغانستان - دریچه ای از پروژه های معدن و نفت.

این پورتال پنجره ای است که مردم (پس از ثبت نام رایگان) در مورد وضعیت مجوزهایی که وزارت معادن و پترولیوم برای شرکت ها صادر کرده استMoMPاین پرتال را راه اندازی کرده است و شامل نام دارنده مجوز جزئیات مربوط به فعال بودن مجوز ، نوع مواد معدنی استخراج شده و پرداخت های انجام شده در رابطه با مجوز به منظور تشویق شفافیت و پاسخگویی در بخش استخراج است.

 

کله چی غواړی پورټال ته داخل شی دلته کلیک وکړی.