د کانونو او پترولیم د معلوماتو بانک

  ضمایم  
1 دکابل ولایت کانی ظواهر  
2 دهرات ولایت کانی ظواهر  
3

دارزگان ولایت کانی ظواهر

 
4 دهلمند ولایت کانی ظواهر  
5 دفاریاب ولایت کانی ظواهر  
6 دلغمان ولایت کانی ظواهر  
7 د دایکندی ولایت کانی ظواهر  
8 د بدخشان ولایت کانی ظواهر  
9 د بغلان ولایت کانی ظواهر  
10 د سمنگان ولایت کانی ظواهر  
11 د تخار ولایت کانی ظواهر  
12 د جوزجان ولایت کانی ظواهر  
13 د بادغیس ولایت کانی ظواهر  
14 د پروان ولایت کانی ظواهر  
15 د بلخ ولایت کانی ظواهر  
16 د پکتیا ولایت کانی ظواهر  
17 د پنجشیر ولایت کانی ظواهر  
18 د کاپیسا ولایت کانی ظواهر  
19 د پکتیکا ولایت کانی ظواهر  
20 د خوست ولایت کانی ظواهر  
21 د سرپل ولایت کانی ظواهر  
22 د فراه ولایت کانی ظواهر  
23 د نورستان ولایت کانی ظواهر  
24 د نیمروز ولایت کانی ظواهر  
25 د کندزولایت کانی ظواهر  
26 د میدان وردک ولایت کانی ظواهر  
27 د غزنی ولایت کانی ظواهر  
28 د ننگرهار ولایت کانی ظواهر  
29 د لوگر ولایت کانی ظواهر  
30 د کندهار ولایت کانی ظواهر  
31 د بامیان ولایت کانی ظواهر  
32 د زابل ولایت کانی ظواهر  
33 د کنر ولایت کانی ظواهر  
34 د غور ولایت کانی ظواهر